Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх

Санхүүгийн хяналт аудитын алба

Түүх


1922-1935 онд Ардын Засгийн газарт Хянан байцаах хэлтэс

1935-1947онд Сангийн яамны дэргэд Хянан байцаах газар

1947-1949 Улсын байцааг шийтгэх комисс

1949-1957 онд БНМАУлсын Хянан шалгах яам

1957-1959 онд Улсын хянан шалгах комисс

1959-1972 онд Ардын хянан шалгах байгууллага

1990-1996 онд Сайд нарын зөвлөлийн дэргэдэх хянан байцаах газар

1996-2002 Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын алба

2002-2014 Мэргэжлийн хяналтын байгууллага

2014 оноос Сангийн яамны санхүүгийн хяналт, эрсдлийн удирдлагын газар нэртэй байгууллагууд байсан бөгөөд тус газрууд нь аймаг бүрт өөрийн нэгж байгууллагатай байсан байна. Энэ хүрээнд Санхүүгийн хяналт, аудитын алба нь Засгийн газрын 2014 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн 327 дугаар тогтоолыг үндэслэн Аймгийн Засаг даргын 2014 оны 11 дүгээр сарын 03-ны б28 дугаар захирамжаар “Санхүүгийн хяналт, аудитын алба” -ыг үүсгэн байгуулсан.