Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх

Санхүүгийн хяналт аудитын алба

Нийтэлсэн : 2018-10-30 15:02:37

Хэрэглэгчийн үнэлгээ

Санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудитын үйл ажиллагааг үнэлж дүгнэх, улмаар хяналтын үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгоор хяналт шалгалт хийгдсэн байгууллага, хэрэглэгчдээс үйлчилгээний чанар, хүртээмжийн талаар нийт 277 үйлчлүүлэгчээс сэтгэл ханамжийн судалгааг 5 асуулгын дагуу авлаа. Хэрэглэгчдээс авсан үнэлгээгээр тухайн байгууллага, аж ахуй нэгжид хийгдсэн санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудит хэр чанартай, хэрэглэгчидэд хүртээмжэй, үнэн зөв, шударга хийгдсэн талаар асуулгад 92,4 хувь нь хангалттай сайн хийгдсэн, шалгалтын үр дүнг хэрхэн үнэлж байна вэ? асуулгад, 76,5 хувь нь үр дүн маш сайн байна, өмнөх санхүүгийн хяналт шалгалтын үр дүнд танай байгууллагад ямар өөрчлөлт гарсан бэ? гэсэн асуулгад 29,6 хувь нь эерэг өөрчлөлтүүд маш их гарсан, танай байгууллагын дотоод хяналтын нэгж нь байгууллагынхаа санхүүгийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналт тавьж чадаж байна уу? гэсэн асуулгад 30 хувь нь сайн хийгдэж байгаа, байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагаа ил тод нээлттэй байж чадаж байна уу? гэсэн асуулгад 52,0 хувь нь санхүүгийн бүх мэдээлэл ил тод байгаа гэж хариулжээ. Хяналт шалгалтад гарсан эерэг үр дүн 82,0 хувь, тухайн байгууллагын санхүүгийн болон дотоод хяналтын нэгжийн үйл ажиллагааны эерэг үр дүн  58,5 хувьтай гарсан байна. Санхүүгийн хяналт шалгалттай холбоотой нийтдээ 67 санал хүсэлт ирсэнээс шалгалтын дүнг хамт олонд танилцуулж заавар зөвлөгөө өгсөнд талархаж 49,2 хувь, тогтмол санхүүгийн хяналт шалгалтад хамрагдах шаардлагатай байна гэж 11,9 хувь, манай албанаас зохион байгуулах сургалт, зөвлөмж авахыг хүссэн 13,4 хувь, тухайн байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааг ил тод болгох, нягтлан бодогч сэлгэн ажиллуулах, дотоод хяналтын ажлыг сайжруулах шаардлагатай байна гэж 25,5 хувийн саналыг тус тус өгсөн байна.