Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх

Санхүүгийн хяналт аудитын алба

Нийтэлсэн : 2018-07-03 16:17:59

2018 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

                                                       2018 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

 

Тус алба нь 6 дугаар сарын байдлаар 6 байгууллагын 2017 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтыг явууллаа.

Аймгийн Засаг даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээ, Санхүүгийн хяналт аудитын албаны 2018 онд хийгдэх хяналт шалгалтын төлөвлөгөө, Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны даргын 2018 оны 05 дугаар сарын 21-ны өдрийн 29/13 тоот удирдамжийн дагуу Есөнзүйл сумын Сум дундын эмнэлэг, Ерөнхий боловсролын сургуулийн 2017 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэлээ. Шалгалтаар Сум дундын эмнэлэг нь санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой нилээд зөрчил илэрлээ. Үүнд санхүүгийн ажилтан нарын төсөв санхүүтэй холбоотой мэдлэг хангалтгүй, харилцагч байгууллагуудтай тооцоо нийлж ажиллаагүй, эд хариуцагч нь бараа материалын тайланг нэр төрлөөр нь гаргаагүй, баримтын эмх цэгц муу, шатахууны тайланд жолоочын тооцоо бодсон баримтыг хавсаргаагүй, нягтлан бодогч нь шатахууны  тайлан, эмийн тайлан, хүнсний тайланг шалгаж хүлээж авдаггүй баталгаажуулж гарын үсэг зураагүй, шатахууны нэхэмжлэлийг тухай бүр авдаггүй бөөн дүнгээр ямарч тооцоогүй дур мэдэн бичүүлдэг зэрэг нь  нягтлан бодогч, эд хариуцагч нарын уялдаа холбоо муу байгаатай холбоотой бөгөөд зөрчлүүдээс хархад нягтлан бодогч нь эрхэлсэн ажилдаа хариуцлаггүй, хайхрамжгүй, мэргэжлийн ур чадваргүй хандсан,  удирдлагын зүгээс хяналт тавьж ажиллаагүй санхүүгийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналтыг тавиагүй байгаа нь дээрх зөрчлийг гарах боломжийг олгосон байна.

Есөнзүйл сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 2017 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийхэд тухайн онд ээлжийн амралтын мэдэгдлийг бичдэггүй, цалин, ээлжийн амралтын олговор давхардуулсан, дотуур байрны багшийг буруу ангилал зэрэглэлээр цалинжуулсан, томилолтоор ажилласан тухай тэмдэглэлд ирсэн, буцсан өдөр, гүйцэтгэлийн тайлан бичигдээгүй, төсвийн хөрөнгийг зориулалт бусаар зарцуулсан, эмийг бараа материалын тайланд орлогод авч зарлагдаагүй, эм болон шатахууны тайланг гаргаагүй, хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласны тэтгэмж, тэтгэвэрт гарч байгаа ахмадуудад олгодог нэг удаагийн тэтгэмжийг олгохдоо нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар, өргөдлийг бүрэн гүйцэд хавсаргаагүй, захирлын тушаалд хөрөнгийг тусгасан шийдвэргүйгээр олгосон, тушаалын хавсралт байхгүй зэрэг нийтдээ 2298,9 мянган төгрөгийн зөрчил илэрч, илүү олгосон цалин 445,2 мянган төгрөгийг төлүүлэхээр улсын ахлах байцаагчийн акт тогтоон, 1853,7 мянган төгрөгийн зөрчлийг арилгуулахаар 6 заалт бүхий зөвлөмж өглөө.

Аймгийн Засаг даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээ, Санхүүгийн хяналт аудитын албаны 2018 онд хийгдэх хяналт шалгалтын төлөвлөгөө, Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны даргын 2018 оны 06 дугаар сарын 8-ны өдрийн 29/14 тоот удирдамжийн дагуу Уянга сумын Соёлын төв, Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага, Ерөнхий боловсролын нэгдүгээр сургууль, Ерөнхий боловсролын хоёрдугаар сургуулийн 2017 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийж гүйцэтгэлээ. Шалгалтаар Уянга сумын Соёлын төв нь шуудан холбооны зардлаас бичиг хэргийн зардалд зарцуулсан, цалин, томилолт тооцохдоо илүү, дутуу олгосон, эд хариуцагч нь бараа материалын тайланг нэр төрлөөр нь гаргаагүй байна. Мөн байгууллагын албан хэрэг хөтлөлт тухайлбал тушаал төлөвлөлт, хадгалалт хангалтгүй байна.  Цаашид төсвийг үр ашигтай, хэмнэлттэй байхаар төлөвлөж, зарцуулан, эд хариуцагчийн тайланг нэр төрлөөр нь гарган, харилцагч байгууллагуудтай тооцоо нийлсэн акт үйлдэн баталгаажуулж, тушаалыг зөв төлөвлөн гаргаж байх ба  байгууллагын удирдлага нь төсөв санхүүтэй холбоотой хуулийн мэдлэгээ дээшлүүлж ажиллах шаардлагатай байна.

Уянга сумын Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын 2017 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд  хяналт шалгалт хийхэд ээлжийн амралтын мэдэгдлийг бичдэггүй, цалин, ээлжийн амралтын олговор давхардуулсан, төсвийн хөрөнгийг зориулалт бусаар зарцуулсан, бичиг хэрэг, аж ахуйн материал, эмийг бараа материалын тайланд бүрэн гүйцэд орлогод авч зарлагдаагүй, тушаалын хавсралт дутуу, хөрөнгө оруулалтаар ирсэн эргэлтийн хөрөнгийг орлогод аваагүй орхигдуулсан зэрэг нийтдээ 7492,9 мянган төгрөгийн зөрчил илэрч, илүү, дутуу олгосон цалин 356,2 мянган төгрөгийг төлүүлэхээр улсын ахлах байцаагчийн акт тогтоон, 7136,7 мянган төгрөгийн зөрчлийг арилгуулахаар 3 заалт бүхий улсын байцаагчийн албан шаардлага хүргүүллээ.

Уянга сумын Ерөнхий боловсролын нэгдүгээр сургуулийн 2017 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийхэд тухайн онд ээлжийн амралтын мэдэгдлийг бичдэггүй, цалин, ээлжийн амралтын олговор давхардуулсан, томилолтоор ажилласан гүйцэтгэлийн тайлан бичигдээгүй, баримтын бүрдэл дутуу байхад томилолтыг олгосон, төсвийн хөрөнгийг зориулалт бусаар зарцуулсан, эмийг бараа материалын тайланд орлогод авч зарлагдаагүй, эм болон шатахууны тайланг гаргаагүй, хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласны тэтгэмж, тэтгэвэрт гарч байгаа ахмадуудад олгодог нэг удаагийн тэтгэмжийг олгохдоо захирлын тушаалд хөрөнгийг тусгасан шийдвэргүйгээр олгосон, хөрөнгийг орлогод дутуу бүртгэж, тайлан тооцоо буруу гаргадаг, агуулахаас гал тогоонд олгож байгаа хүнсний материалын шаардахад захирлын цохолт тухай бүр хийдэггүй, зарим шаардах дээр хүүхдийн тоо бичигдээгүй, хяналт сул, үр дүнгийн урамшууллыг шийдвэргүйгээр олгосон, анхан шатны баримт нь засвартай байхад зардлыг шилжүүлсэн, дотуур байрны хүүхдийн нэг хоногийн хоолны зардлын нормативыг хэтрүүлэн зарцуулсан, багш нарын илүү цагийн хөлсийг зөв бодож олгосон боловч үйлчилгээний ажилчдын илүү цагийн хөлсийг тухайн сарын ажилласан цагт хувааж, цагийн хөлсийг тооцолгүй тогтмол 168 цагт хувааж буруу тооцон олгосон зэрэг зөрчлүүд илэрч нийтдээ 9870,1 мянган төгрөгийн зөрчил илэрч, илүү олгосон цалин 746,4 мянган төгрөг, илүү олгосон тэтгэмж 1809,6 мянган төгрөг, нийт 2556,0 мянган төгрөгийг төлүүлэхээр улсын ахлах байцаагчийн акт тогтоон, 7314,1 мянган төгрөгийн зөрчлийг арилгуулахаар 6 заалт бүхий албан шаардлагыг өглөө.

            Уянга сумын Ерөнхий боловсролын   хоёрдугаар сургуулийн  2017 оны санхүүгийн үйл  ажиллагаанд шалгалт хийхэд 2350,0 мянган төгрөгийн шатахуунд тайлан гаргаагүй, жолоочийн тооцооны хуудас бичээгүй, төсвийн хөрөнгийг зориулалт бусаар зарцуулсан, оны эхэнд бүтэц орон тоо, цалин хөлсийг батлан тушаал гаргаагүй, ээлжийн амралтын мэдэгдлийг батлагдсан маягтын дагуу зөв бичилт хийж гаргаагүй, тушаал давхцуулан гаргасан, өр авлагыг тооцоо нийлсэн актаар баталгаажуулаагүй, цалин илүү, дутуу олгосон зэрэг нийт 5901,9 мянган төгрөгийн зөрчлийг илрүүлж давтан гаргахгүй байх 5 заалт бүхий албан шаардлагыг хүргүүллээ.