logo
Өвөрхангай аймгийн
Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба

2019 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

Аймгийн Засаг даргатай байгуулсан гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдөр баталсан 29/18 тоот удирдамжийн дагуу Баянтээг ХК-ийн 2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж, нийтдээ 15426,6 мянган төгрөгийн зөрчил илэрч, цалин ээлжийн амралтын олговрыг давхардуулсан 704,2 мянган төгрөгийг төлүүлэхээр улсын ахлах байцаагчийн акт тогтоож, дээрх зөрчлүүдийг цаашид дахин давтан гаргахгүй байхыг анхааруулж дараах 4 заалт бүхий зөвлөмжийг өглөө.

2019 оны 10 дугаар сарын 28–ний өдөр албаны 2019 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан Сум хөгжүүлэх сан, Төсөвт байгууллагуудын шалгалтын дүнг аймгийн Засаг даргын дэргэдэх  аудитын хорооны хурлаар хэлэлцэж хурлаас гарсан шийдвэрийн дагуу сумдын Засаг дарга нарт Сум хөгжүүлэх санд тавигдсан актын төлөгдөөгүй хэсгийг зээлдэгч нэг бүрээр 11 дүгээр сарын 30-ны дотор шүүхэд бүрэн шилжүүлж ажиллах аймгийн засаг даргын тоот, аудитын хорооны тогтоол, Сумдын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга нарт Сум хөгжүүлэх сангийн үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг сайжруулах тухай 12 заалт бүхий улсын байцаагч, аудиторын зөвлөмжийг тус тус хүргүүлж ажилласан.

Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын тодорхойлолтыг тушаал боловсруулан  албаны даргын 2019 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийн А/17 дугаар тушаалаар баталсан.

Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын ахлах байцаагч, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч нарын тамга тэмдгийн судалгааг гаргаж Сангийн яаманд хүргүүлсэн.

Төрийн албан хаагчийн нийгмийн баталгаа сургалт хөгжил, төрийн албан хаагчийн сургалт хөгжил аймгийн хөтөлбөрийн жилийн эцсийн биелэлтийг тус тус холбогдох газруудад хүргүүлсэн.

Архивын программын судалгааг 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар гаргаж архивын тасагт хүргүүлсэн.

2019 оны 07-ноос өдрөөс 08-ний  өдрүүдэд Сангийн яамнаас зохион байгуулсан дотоод аудитын сургалтад албаны  даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч М.Эрдэнэчулуун, санхүүгийн хяналт шалгалтын 4 байцаагч, аудитор, нягтлан бодогч  тус тус сургалтанд хамрагдсан. 

2019 оны 11 дүгээр сарын 11-нээс 12-ны өдрүүдэд Удирдлагын академийн мэргэшил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулсан Төрийн байгууллагын стратеги төлөвлөлт хийх арга зүй сэдэвт сургалтад албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч М.Эрдэнэчулуун хамрагдаж үнэмлэх гардан авсан.

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн авах хугацаа 2022.01.01 - 2022.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
2022 оны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын хувиар
Нэгж Төлөвлөгөөт
байгууллага
Шалгаж
байгаа
Шалгаж
дууссан
Гүйцэтгэл
хувь
Аймаг 4 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Арвайхээр 3 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бат-Өлзий 3 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баян-Өндөр 1 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Богд 2 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бүрд 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Гучин-Ус 2 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Есөнзүйл 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Нарийнтээл 1 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Өлзийт 2 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Сант 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Тарагт 2 0 2 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Төгрөг 1 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Уянга 2 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хархорин 2 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хужирт 3 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
© Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба, 2020 он
Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж, санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот, Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_audit_ov@yahoo.com
2022 онд 2440 иргэн 40071 удаа, 2021 онд 9632 иргэн 55718 удаа үзсэн байна