Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх

Санхүүгийн хяналт аудитын алба

Нийтэлсэн : 2019-06-04 18:20:12

1-р улирлын тайлан

2019 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар аймгийн Цагдаагийн газартай хамтран Зүүнбаян-Улаан, Бат-Өлзий, Хархорин, Бүрд, Есөнзүйл, Баян-Өндөр сумын Сум хөгжүүлэх сангийн 2017, 2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж сум хөгжүүлэх сангаас зээл авч зээлээ эргэн төлөлтийн хуваарийн дагуу төлөөгүй явцын хугацаа хэтрэлттэй 115 иргэний 139342,3 мянган төгрөгийг төлүүлж, зээлийн төлөлтийг хэвийн болгох, Зүүнбаян-Улаан суманд хяналт шалтгалтын явцад илэрсэн зөрчил дутагдлыг таслан зогсоох, түүний шалтгаан нөхцөлийг арилгах талаар холбогдох байгууллага, аж ахуй нэгж, албан тушаалтанд шаардлага тавьж хугацаатай үүрэг даалгавар өгч биелэлтийг хангуулахаар 10 заалт бүхий улсын ахлах байцаагчийн албан шаардлагыг тус тус өглөө.

Нийгмийн халамжийн сангийн 2017, 2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ны байдлаарх санхүүгийн тайланд  илүү тайлагнасан 12746,0 мянган төгрөгийн өглөгийг данснаас хасч, санхүүгийн тайланг залруулах, зөрчил гаргасан мэргэжилтнүүдэд хуулийн дагуу хариуцлага тооцох, хоёр иргэнд илүү олгосон улирал тутамд олгодог байнгын асаргааны 120,0 мянган төгрөгийг  дараа улирлын олголтоос суутган тооцох, 1 иргэнд олгосон улирал тутамд олгодог байнгын асаргааны 70,0 мянган төгрөгийг халамжийн санд буцаан төлүүлэх улсын байцаагчийн албан шаардлагыг  өглөө.