Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх

Санхүүгийн хяналт аудитын алба

Нийтэлсэн : 2019-04-12 12:13:46

2018 ОНЫ ШИЛЭН ДАНСНЫ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛД ТАНИЛЦУУЛАВАймгийн Засаг даргын төсвийн багцад харьяалагдах 188 байгууллагын 2018 оны Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтэд дотоод аудитын хийж гүйцэтгэлээ. Дотоод аудитаар 2018 онд нийт 188 байгууллагын 27690 мэдээллийг шилэн дансны цахим хуудсанд хуулийн хугацаанд байршуулсан эсэхийг шалгаж үзэхэд мэдээлэл байршуулалт дунджаар 98,28 хувьтай, улирал тутмын мэдээ илгээлт дунджаар 90,2 хувьтай хэрэгжсэн байна. Харин цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий зарлагын мөнгөн гүйлгээг 11 байгууллага 208.8 сая төгрөгийн 22 гүйлгээг мэдээллээгүй, таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлогын мөнгөн гүйлгээг 28 байгууллага 4712.5 сая төгрөгийн 154 гүйлгээг мэдээлээгүй зөрчил илэрсэн. Аудитын дүгнэлт, цаашид авар арга хэмжээний санал, зөвлөмжийг 2019 оны 04 дүгээр сарын 11-ны өдөр Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж мөн аймгийн ИТХ-д  хүргүүлж ажиллаа.