Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх

Санхүүгийн хяналт аудитын алба

Нийтэлсэн : 2019-01-18 09:56:19

12 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ

                                                                            САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, АУДИТЫН АЛБА

 

 

2018 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

Тус алба нь 12 дугаар сарын байдлаар 3 байгууллагын 2018 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд дотоод аудитыг хийж явууллаа.

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны даргын 2018 оны 11 дүгээр сарын 21ы өдрийн баталсан 29/07 тоот дотоод  аудитын хөтөлбөрийн дагуу Монголын цахилгаан холбоо Хувьцаат Компанийн 2018 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн баримтанд дотоод аудитыг хийлээ. Аудитаар анхан шатны баримт, кассын үйл ажиллагаатай холбоотой 4352,4 мянган төгрөг, санхүүгийн тайланд өглөгөөр тусгаагүй 116,0 мянган төгрөг, тушаал шийдвэргүй зарцуулсан  мөнгөн хөрөнгө 89,0 мянган төгрөг нийт 4557,4 мянган төгрөгийн мөнгөн зөрчил,  компнийн ажилтан нь байгууллагын үйл ажиллагаатай өрсөлдөж хувиараа ижил төрийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа ашиг сонирхолын зөрчил  илрүүлж  зөрчлийг арилгуулах, цаашид давтан гаргахгүй байхаар 12 заалт бүхий зөвлөмж өгч ажиллаа.

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны даргын 2018 оны 11 дүгээр сарын 27ы өдрийн баталсан 29/08 тоот дотоод  аудитын хөтөлбөрийн дагуу Шуудан үйлчилгээний газарын 2018 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн баримтанд дотоод аудитыг хийлээ. Аудитаар нийт 103534,4 мянган төгрөгийн зөрчил илрүүлж  зөрчлийг арилгуулахаар 6 заалт бүхий зөвлөмж өгч ажиллалаа.

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны даргын 2018 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн баталсан 29/09 тоот хөтөлбөрийн дагуу Өвөрхангай аймгийн Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХХК-ийн 2018 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийж анхан шатны баримттай холбоотой 887,9 мянган төгрөгийн зөрчлийг арилгуулахаар 3 заалт бүхий зөвлөмж өглөө.

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны даргын 2018 оны 12 дугаар сарын 04-ны өдрийн баталсан 29/19, 2018 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн баталсан 29/20 тоот удирдамжийн дагуу Малжуулах сангийн зээлийн эргэн төлөлт, Өвөрхангай аймгийн Авто замын санд хяналт шалгалт хийж, шалгалтын танилцуулгыг холбогдох газруудад хүргүүлсэн.

2018 оны ажил үүргийн хуваарийн дагуу Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлт, Үндэсний болон дэд хөтөлбөрийн биелэлт, Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлын 4 дүгээр улиралын  мэдээ, төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн зөрчлийн мэдээ, Дотоод аудитын нэгжийн жилийн тайлан, “Гэр бүлийн зөвлөл”-ийн 2018 оны хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг тус тус гарган холбогдох газруудад хүргүүлсэн.

Албаны ёс зүйн асуудал хариуцсан ажилтны санаачлагаар Дэлхийн Зөн Олон Улсын байгууллагын сургагч багш Э. Хоролсүрэн “Харилцаа хандлага амар тайван амьдрах”  сэдэвт сургалтыг албаны ажилчдад зохион байгуулсан.