Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх

Санхүүгийн хяналт аудитын алба

Нийтэлсэн : 2018-11-14 15:37:34

2018 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

                                       2018 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

Тус алба нь 10 дугаар сарын байдлаар дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд:

1. 10 дугаар сарын байдлаар Баянгол сумын ЗДТГазар, ЕБСургууль, СӨББайгууллага, Соёлын төв, Нарийнтээл сумын Баянтээг байгийн ЕБСургууль, СӨББайгууллага, Эмнэлгийн төв, Баруунбаян-Улаан сумын ЗДТГ, ЕБСургууль, СӨББайгууллага, Соёлын төв зэрэг 11 байгууллагын 2017 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд санхүүгийн хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэлээ.

2.  Сант сумын ЕБСургууль, СӨББайгууллагын 2018 оны 2 дугаар улиралын санхүүгийн баримтанд дотоод аудитыг хийж явууллаа.

3. Шалгалтаар анхан шатны баримтын бүрдэл дутуу, тушаал шийдвэргүйгээр цалин олгосон, цалин амралтын мөнгө давхардуулан олгосон, зориулалт бусаар зарцуулсан, цалин илүү дутуу олгосон, төсвийн хөрөнгийг зориулалт бусаар зарцуулсан, ХХОАТатвар илүү дутуу суутгасан, НДШимтгэл дутуу тайлагнасан зэрэг нийт 57890,6 мянган төгрөгийн зөрчил илэрлээ.

3. Зөрчлийг арилгуулахаар гар утасны ярианы төлбөр 384,7 мянган төгрөг, 710,6 мянган төгрөгийн илүү олгосон цалин, 237,2 мянган төгрөгний ярианы төлбөр, цалин илүү, дутуу олгосон 504,7 мянган төгрөг, цалин амралтын мөнгийг давхардуулан олгосон 555,3 мянган төгрөг, сахилгын шийтгэл дутуу суутгасан 56,9 мянган төгрөг, томилолтын зардал илүү авсан 55,0 мянган төгрөгийн зөрчлийг нөхөн төлүүлэхээр нийт улсын ахлах байцаагчын 7 акт тогтоож цаашид анхаарч ажиллах 24 заалт бүхий зөвлөмж өглөө.  

4. Дотоод аудитын шалгалтаар анхан шатны баримттай холбоотой 1758,6 мянган төгрөг, зориулалт бусаар зарцуулсан 1740,2 мянган төгрөг, цалин хөлстэй холбоотой 214,5 мянган төгрөгийн зөрчил илэрч цаашид дээрх зөрчлийг залруулан анхаар ч ажиллах 9 заалт бүхий зөвлөмж өгч ажиллаа.

           5. “Хүүхдийн хөгжил, хамгааллыг дэмжих жил”-ийн хүрээнд “ХҮҮХДИЙН  ХӨГЖИЛ ХАМГААЛАЛ БИДНИЙ ОРОЛЦОО” аяны туг дэвтрийг гардан авч Арвайхээр сумын Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургуулийн тусгай бүлэгт сурдаг багш сурагчидтай биечлэн уулзаж тэдэнд тулгарч буй хүндрэл бэрхшээл, бусад асуудлуудын талаар дэлгэрэнгүй ярилцаж, Тус бүлгийн сурагчдаас 2018 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдөр зохион байгуулагдах “Бочи”-гийн Улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцохоор бэлтгэж байгаа бөгөөд стандартад нийцсэн бөмбөг байхгүй байгаа тухай асуудал хөндөгдөж түүнийг худалдан авах зардалд нь санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэн 200,0 мянган төгрөгийг ангийн багш Пүрэвсүрэнд гардуулан өглөө.

            6.“Архидалтгүй өвөрхангай” хөтөлбөрийн хүрээнд “Архидалтгүй, нийгмийн хариуцлагатай аж ахуйн нэгж, байгууллага” аяны туг дэвтэрийг гардан авч энэ аяны хүрээнд тусгай төлөвлөгөө гарган үйл ажиллагаа зохион байгуулан ажиллаж байна.