logo
Өвөрхангай аймгийн
Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба
Мэдээний сэдэв : Танилцуулга
Арвайхээр сумын Ерөнхий боловсролын 5 дугаар сургуулийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийсэн тухай товч мэдээлэл
2023-04-19 10:37:12
Сэдэв : Танилцуулга
АРВАЙХЭЭР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН НӨӨЦ ХӨРӨНГИЙН 2022 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭЛЭЭ
2023-04-13 16:34:31
Сэдэв : Танилцуулга
Арвайхээр сумын 5 дугаар цэцэрлэгийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийв.
2023-03-23 09:46:38
Сэдэв : Танилцуулга
Хархорин сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2021 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн шалгалтын танилцуулга
2023-01-04 17:46:18
Сэдэв : Танилцуулга
Аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2021 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн шалгалтын танилцуулга
2023-01-04 16:29:47
Сэдэв : Танилцуулга
Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр, Уянга, Бат-Өлзий сумдын газрын төлбөр ногдуулалтын 2021 оны үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн шалгалтын танилцуулга
2023-01-04 16:29:17
Сэдэв : Танилцуулга
Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, зорилтот жилийн 2021 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн шалгалтын танилцуулга
2023-01-04 16:28:06
Сэдэв : Танилцуулга
Бат-Өлзий, Уянга, Хужирт сумын 2021 оны ус, рашааны төлбөр ногдуулалт, төлөлтөд хяналт шалгалт хийсэн шалгалтын танилцуулга
2023-01-04 16:27:14
Сэдэв : Танилцуулга
Өлзийт сумын Сум хөгжүүлэх сан, Эрсдэлээс хамгаалах сангуудын санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн шалгалтын танилцуулга
2023-01-04 16:26:22
Сэдэв : Танилцуулга
ТАРАГТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
2022-11-29 19:03:10
Сэдэв : Танилцуулга
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН НӨӨЦ ХӨРӨНГИЙН 2021 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙВ
2022-11-28 12:25:57
Сэдэв : Танилцуулга
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн багцад хамаардаг байгууллагуудын 2022 оны 3 дугаар улирлын шилэн дансны үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн товч танилцуулга
2022-11-28 12:24:41
Сэдэв : Танилцуулга
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн багцад хамаардаг байгууллагуудын 2022 оны 1 дугаар улирлын шилэн дансны үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн товч танилцуулга
2022-08-31 19:11:45
Сэдэв : Танилцуулга
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн багцад хамаардаг байгууллагуудын 2022 оны 2 дугаар улирлын шилэн дансны үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн товч танилцуулга
2022-08-31 18:57:17
Сэдэв : Танилцуулга
Аймгийн Гамшгаас хамгаалах, эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээний зардлын 2021 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн тухай
2022-08-31 11:49:34
Сэдэв : Танилцуулга
Тарагт суманд төслийн болон төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн барилгын ажилд хамтарсан хяналт шалгалт хийсэн тухай
2022-08-31 11:48:31
Сэдэв : Танилцуулга
Гучин-Ус сумын Эрсдэлээс хамгаалах сан, Сум хөгжүүлэх санд шалгалт хийсэн тухай
2022-08-31 11:47:49
Сэдэв : Танилцуулга
Зүүнбаян-Улаан сумын Эрүүл мэндийн төвийн 2020,2021, 2022 оны эхний 1 дүгээр улирлын санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийв
2022-08-31 11:44:28
Сэдэв : Танилцуулга
Богд сумын Сум хөгжүүлэх сан, Эрсдэлээс хамгаалах сангийн 2021 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн шалгалтын танилцуулга
2022-05-09 17:52:49
Сэдэв : Танилцуулга
Тарагт сумын Сум хөгжүүлэх сан, Эрсдэлээс хамгаалах сангийн 2021 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн тухай
2022-05-09 17:45:28
Сэдэв : Танилцуулга
Хужирт сумын Сум хөгжүүлэх сан, Эрсдэлээс хамгаалах сангийн 2021 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн тухай
2022-05-09 17:42:34
Сэдэв : Танилцуулга
Сант сумын сум хөгжүүлэх сан, Эрсдэлээс хамгаалах сангуудын санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн шалгалтын танилцуулга
2022-04-27 16:47:16
Сэдэв : Танилцуулга
2016-2021 онуудад хууль бус шийдвэрийн улмаас төрийн албанаас үндэслэлгүйгээр халагдсан нь шүүхийн шийдвэрээр тогтоогдсон этгээдэд төсвөөс нөхөн олговор олгогдсон эсэх, түүнийг холбогдох хуульд заас
2022-04-18 16:07:28
Сэдэв : Танилцуулга
Хаус хороолол төслийн нэгжийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын товч танилцуулга
2022-04-18 16:01:55
Сэдэв : Танилцуулга
ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН БАГЦАД ХАМААРДАГ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 2021 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ШИЛЭН ДАНСНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
2022-02-18 18:04:10
Сэдэв : Танилцуулга
Хархорин сумын Сум хөгжүүлэх сангийн 2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн тухай товч танилцуулга
2021-12-16 17:08:07
Сэдэв : Танилцуулга
Уянга сумын Сум хөгжүүлэх сангийн 2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн тухай товч танилцуулга
2021-12-16 17:06:56
Сэдэв : Танилцуулга
Арвайхээр сумын Сум хөгжүүлэх сангийн 2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн тухай товч танилцуулга
2021-12-16 17:06:13
Сэдэв : Танилцуулга
БАРУУНБАЯН-УЛААН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
2021-11-30 09:30:52
Сэдэв : Танилцуулга
ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ШИЛЭН ДАНСНЫ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
2021-11-11 11:38:27
Сэдэв : Танилцуулга
ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ШИЛЭН ДАНСНЫ 2 ДУГААР УЛИРЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
2021-10-26 11:07:25
Сэдэв : Танилцуулга
ХУЖИРТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
2021-10-26 11:01:45
Сэдэв : Танилцуулга
Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн авах хугацаа 2023.01.01 - 2023.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
2023 оны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын хувиар
Нэгж Төлөвлөгөөт
байгууллага
Шалгаж
байгаа
Шалгаж
дууссан
Гүйцэтгэл
хувь
Аймаг 6 0 1 17%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Арвайхээр 7 1 5 71%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бат-Өлзий 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баян-Өндөр 2 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баянгол 4 1 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Богд 4 1 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бүрд 3 1 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Гучин-Ус 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Зүүнбаян-Улаан 1 1 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Нарийнтээл 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Өлзийт 4 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Сант 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Тарагт 1 1 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Төгрөг 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Уянга 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хайрхандулаан 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хархорин 4 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хужирт 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
© Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба, 2020 он
Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж, санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот, Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_audit_ov@yahoo.com
2023 онд 1846 иргэн 25153 удаа, 2022 онд 9707 иргэн 78484 удаа үзсэн байна