2021 ОНЫ ДӨРӨВДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТ

Тус албанд 2021 оны дөрөвдүгээр улирлын байдлаар нийт 12 өргөдөл, гомдол ирсэн. 11 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч хуулийн хугацаанд шийдвэрлэн хариуг холбогдох хүмүүст нь албан бичгээр хүргүүлж, утсаар мэдэгдсэн. 1 өргөдлийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэхээр судалж байна.

 

1. Тэтгэвэрт гарах хүсэлтэй тул ажлаас чөлөөлж өгөхийг  хүссэн -1 өргөдөлийг албаны даргын 2021 оны 01 дүгээр сарын 04-ны өдрийн Б/01 дүгээр тушаалаар шийдвэрлэж иргэнд утсаар болон цаасаар хүргүүлэв.

 

2. Хүүхэд асрах чөлөө хүссэн -1 өргөдөлийг албаны даргын 2021 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдрийн Б/02 дугаар тушаалаар шийдвэрлэж иргэнд утсаар болон цаасаар хүргүүлэв.

 

3. Ажилаас чөлөөлөгдөхийг хүссэн - 3 өргөдөлийг албаны даргын 2021оны 5 дугаар сарын 25-ны өдрийн Б/03 дугаар, 2021 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн Б/05 дугаар, 2021 оны 11 дугаар сарын 15-ны өдрийн Б/10 тушаалуудаар шийдвэрлэж иргэнд утсаар болон цаасаар хүргүүлэв.

 

4. Чөлөө хүссэн - 2 өргөдлийн 1 өргөдлийг албаны даргын 2021 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдрийн Б/04 дүгээр тушаалаар шийдвэрлэж иргэнд утсаар болон цаасаар хүргүүлэв. 2021 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрийн Б/08 дугаар тушаалаар шийдвэрлэж иргэнд утсаар болон цаасаар хүргүүлэв

 

5. Ажилд орохыг хүссэн -3 өргөдөлийг албаны даргын 2021 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдрийн Б/07 дугаар тушаал, 2021 оны 10 дугаар сарын 01-ны өдрийн Б/09 дугаар тушаал, 2021 оны 11 дугаар сарын 23-ны өдрийн Б/12 дугаар тушаалаар шийдвэрлэж иргэнд утсаар болон цаасаар хүргүүлэв


6. Шалгалт хийхийг хүссэн- 1 өргөдлийг 2021 оны 10 дугаар сарын 01-ны өдрийн 92 тоотоор харъяаллын дагуу Боловсрол соёл урлагын газарт  хүргүүлсэн.

 

7. Сум хөгжүүлэх сангийн зээл шийдвэрлэж өгөхийг хүссэн- 1 өргөдлийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэхээр судалж байна.


6