logo
Өвөрхангай аймгийн
Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба

ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ШИЛЭН ДАНСНЫ 2 ДУГААР УЛИРЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

            Аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн багцад хамаардаг байгууллагагуудын 2021 оны 2 дугаар улирлын шилэн дансны үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийхэд шалгалтаар 969 мэдээллийг хугацаа хоцроож, 105 мэдээллийг байршуулаагүй, улирлын тайлан мэдээг 21 байгууллага хугацаа хоцроож илгээсэн, 24 байгууллага огт илгээгээгүй, 2021 оны байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлтийг 13 байгууллага нь мэдээллийг дутуу буюу зөрүүтэй байршуулсан ба 4 байгууллага мэдээлэл байршуулаагүй, нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн  8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдлийг тухай бүр PDF форматаар байршуулсан мэдээлэл нь нээгдэхгүй 12 байгууллага, дутуу байршуулсан 6 байгууллага, байршуулаагүй 64 байгууллага, хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгасан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээллийг алдаатай буюу дутуу байршуулсан 28 байгууллага, 35 байгууллага мэдээлэл байршуулаагүй зэрэг зөрчлүүд илэрлээ. Зөрчлийг арилгуулахаар сумдын Засаг дарга, Санхүү албаны дарга, төсвийн шууд захирагчид нарт танилцуулан улсын байцаагчийн албаан шаардлагыг хүргүүллээ. Эдгээр зөрчлүүд нь шилэн дансанд мэдээлэл байршуулах үүрэг бүхий албан хаагчийн хариуцлагагүй байдал, мөн мэдээлэл байршуулалтад тавих удирдлагын хяналт байхгүй зэргээс шалтгаалж байгаа тул цаашид төсвийн шууд захирагч нар шилэн дансны үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг сайжруулах, ингэхдээ мэдээлэл хоорондын уялдааг хангах, мэдээлэл байршуулах үүрэг бүхий албан хаагчийн ажлын хариуцлагыг сайжруулах, харуицлагагүй ажилласан, албан шаардлагыг биелүүлээгүй, зөрчлөө арилгахгүй, давтан гаргаж  байгаа албан хаагч нарт Шилэн дансны тухай хууль, Төрийн албаны тухай хуулийн дагуу арга хэмжээ тооцож ажиллах нь зүйтэй.  

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн авах хугацаа 2022.01.01 - 2022.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
2022 оны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын хувиар
Нэгж Төлөвлөгөөт
байгууллага
Шалгаж
байгаа
Шалгаж
дууссан
Гүйцэтгэл
хувь
Аймаг 4 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Арвайхээр 3 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бат-Өлзий 3 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баян-Өндөр 1 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Богд 2 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бүрд 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Гучин-Ус 2 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Есөнзүйл 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Нарийнтээл 1 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Өлзийт 2 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Сант 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Тарагт 2 0 2 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Төгрөг 1 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Уянга 2 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хархорин 2 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хужирт 3 2 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
© Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба, 2020 он
Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж, санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот, Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_audit_ov@yahoo.com
2022 онд 2440 иргэн 40437 удаа, 2021 онд 9632 иргэн 55718 удаа үзсэн байна