logo
Өвөрхангай аймгийн
Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба

Хархорин сумын Сум хөгжүүлэх сангийн 2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн тухай товч танилцуулга

Хархорин сумын Сум хөгжүүлэх сангийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийхэд зээлийн гэрээ бүрэн дуусгавар болсон 3 зээлдэгчийн 25216,2 мянган төгрөгийн, эргэн төлөлтийн хуваарийн дагуу зээлээ төлөөгүй 9 зээлдэгчийн 52570,2 мянган төгрөг нийт 77786,4 мянган төгрөгийн зөрчил илрүүлж, 9 иргэний 52570,2 мянган төгрөгийг төлүүлж хэвийн төлөлттэй болгох илэрсэн зөрчлийн арилгуулах 2 заалт бүхий албан шаардлага өглөө.