Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх

Санхүүгийн хяналт аудитын алба

Мэдээний сэдэв : Санхүүгийн ил тод байдал
2019 оны 04 сарын санхүүгийн тайлан
2019-05-27 14:14:46
Сэдэв : Санхүүгийн ил тод байдал
2019 оны 04 сарын санхүүгийн тайлан
2019-05-27 10:35:06
Сэдэв : Санхүүгийн ил тод байдал
Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт
2019-01-18 10:10:47
Сэдэв : Санхүүгийн ил тод байдал
Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 10 сар
2019-01-18 10:08:43
Сэдэв : Санхүүгийн ил тод байдал
9 сарын мэдээ
2018-10-30 15:34:22
Сэдэв : Санхүүгийн ил тод байдал
Төсөвийн гүйцэтгэлийн тайлан 3 сар
2018-10-30 10:19:33
Сэдэв : Санхүүгийн ил тод байдал
Төсөвийн гүйцэтгэлийн тайлан 9 сар
2018-10-30 10:18:40
Сэдэв : Санхүүгийн ил тод байдал
Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 7 сар
2018-10-30 10:16:15
Сэдэв : Санхүүгийн ил тод байдал
Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 6 сар
2018-10-30 10:13:50
Сэдэв : Санхүүгийн ил тод байдал
Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 5 сар
2018-10-30 10:11:29
Сэдэв : Санхүүгийн ил тод байдал
Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 4 сар
2018-10-30 10:06:37
Сэдэв : Санхүүгийн ил тод байдал
Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан
2018-07-05 11:03:51
Сэдэв : Санхүүгийн ил тод байдал